Tryb przyjmowania

Tryb przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików jest określona w Statucie ZPAF:
w § 9: Członkowie ZPAF dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających
oraz w § 10:
1. Członkiem rzeczywistym ZPAF może zostać osoba pełnoletnia, obywatelstwa lub pochodzenia polskiego, zamieszkała w Polsce
lub za granicą lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracujący twórczo w dziedzinie fotografii
i uznający statut ZPAF – który ponadto:
● wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii lub sztuk pokrewnych,
● posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF.
2. O przyjęciu w poczet członków ZPAF decyduje Rada Artystyczna w formie uchwały.
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin opracowany przez Radę Artystyczną i zatwierdzony
przez Walny Zjazd Delegatów.
Regulamin przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików
Tryb ogólny:
1. Osoby ubiegające się o członkostwo do ZPAF muszą wykazać się dorobkiem twórczym, zawodowym lub naukowym
w dziedzinie fotografii.
2. Dorobek powinien być przez kandydata szczegółowo udokumentowany.
3. Kandydat składa w wybranym przez siebie Okręgu ZPAF:
● podanie o przyjęcie do ZPAF,
● szczegółowy życiorys,
● opis dotychczasowej działalności twórczej, zawodowej lub naukowej.
4. Zarząd Okręgu ZPAF może powołać do oceny dorobku kandydata organ konsultacyjny, (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna)
przed wydaniem swojej opinii.
5. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii Zarządu Okręgu, składa on do Rady Artystycznej:
● deklarację członkowską potwierdzoną przez Zarząd Okręgu ZPAF,
● opinię dwóch członków wprowadzających,
● oryginały lub odpisy świadectw wykształcenia i kwalifikacji oraz dokumenty zgodnie z punktem 3 a,b,c.
6. Członkami wprowadzającymi nie mogą być: Prezes ZG ZPAF, Prezesi Okręgów, członkowie ZG ZPAF oraz Rady Artystycznej ZPAF.
7. Prezesi Okręgów ZPAF oraz członkowie wprowadzający mają prawo uczestniczyć przy rozpatrywaniu przez Radę Artystyczną
ich kandydatów.
8. Rada Artystyczna po otrzymaniu dokumentów sprawdza ich kompletność oraz zawiadamia członków Okręgu, z którego pochodzi kandydat,
jak i pozostałe Zarządy Okręgów o imieniu i nazwisku kandydata i ew. innych danych z prośbą o zgłaszanie na piśmie ewentualnych
zastrzeżeń.
9. Po upływie 2 tygodni od daty ukazania się komunikatu i braku zastrzeżeń ze strony osób zawiadomionych, Rada Artystyczna wyznacza
termin spotkania z kandydatem co najmniej 2 tygodnie wcześniej.
10. Kandydat winien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej w określonej wysokości.
11. Na spotkanie z Radą Artystyczną kandydat winien przedstawić autorski zestaw prac, będący w jego przekonaniu przeglądem jego najlepszych osiągnięć oraz wykazać się wiedzą i świadomością twórczą.
12. Czas trwania i formę prezentacji określa Rada Artystyczna.
13. Rezultat prezentacji Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona wpisuje do deklaracji członkowskiej,
jednocześnie określając staż twórczy kandydata, potrzebny do celów emerytalnych.
14. Rada Artystyczna może też określić staż twórczy osób nie będących członkami ZPAF po zapoznaniu się z ich dorobkiem
i uiszczeniu przez nie odpowiedniej opłaty.
15. W przypadku ujemnej oceny kandydata Rada Artystyczna określa sposób jego ponownego ubiegania się o członkostwo ZPAF.
16. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.
17. Pełną dokumentację zestawu autorskiego w postaci wglądówek, diapozytywów lub innych jednoznacznych kopii (którą dołącza kandydat).
Przewodniczący Rady Artystycznej przekazuje Zarządowi Głównemu poprzez Prezydium ZG ZPAF celem wpisania kandydata
na listę członków, wydania mu legitymacji i dokonania innych formalności.
18. Decyzje Rady Artystycznej w sprawach przyjęć do ZPAF są ostateczne.

Tryb odwoławczy:
1. W przypadku opinii negatywnej Zarząd Okręgu, w imieniu ubiegającego się kandydata do ZPAF, może złożyć odwołanie
do Rady Artystycznej.
2. Rada Artystyczna przed podjęciem decyzji zapoznaje się z całokształtem sprawy oraz dokumentacją.
Może też przeprowadzić rozmowę z kandydatem, władzami Okręgu lub zasięgnąć opinii kompetentnych osób i organizacji.
3. Na posiedzeniu Rada Artystyczna decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania oraz określa dalszy tryb postępowania.
4. Na posiedzenie Rada Artystyczna może zaprosić inne kompetentne w tej sprawie osoby.

Tryb szczególny:

1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ZPAF poza trybem ogólnym.
2. Dotyczy to sytuacji, gdy działalność twórcza, zawodowa lub naukowa kandydata jest powszechnie znana i stanowi wartościowy wkład
w rozwój fotografii, kultury i sztuki.
3. Decyzja o dopuszczeniu do rozpatrzenia starań kandydata w trybie szczególnym musi zapaść w Radzie Artystycznej jednogłośnie.
4. Tryb Szczególny może też dotyczyć:
● absolwentów wyższych szkół artystycznych i studiów specjalistycznych,
którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w dziedzinie fotografii,
● kandydatów rekomendowanych uchwałą Zarządów Okręgów ZPAF.
5. Sposób postępowania w trybie szczególnym w każdym przypadku określa Rada Artystyczna.
6. Na posiedzenie oceniające dorobek kandydata Rada Artystyczna może zaprosić też osoby zainteresowane, a w szczególności
Prezesa ZG ZPAF, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Okręgu jak i osoby wprowadzające.
7. Dalsze postępowanie określają punkty trybu ogólnego.

Źródło tutaj